Vinh Sơn Liêm

Trung Tâm Vinh Sơn Liêm
95 Mt Alexander Rd, Flemington VIC 3031

Thành Lập: 1981

Giờ Thánh Lễ: 8:45 am

Giờ Sinh Hoạt: 10:00 am - 11:15 am

Cha Tuyên Úy: Giuse Trần Ngọc Tân SSS

Ban Quản Trị:

  • Xứ Đoàn Trưởng: Emmanuel Lê Phụng Trần Thiên An
  • Xứ Đoàn Phó Nội Vụ: Thêrêsa Cao Mộng Hằng
  • Xứ Đoàn Phó Ngoại Vụ: Thêrêsa Cao Lan Anh
  • Thư Ký Xứ Đoàn: Têrêsa Phan-Lê Hồng-Ngọc Teresa
  • Thủ Quỹ Xứ Đoàn: Philip Hoàng Duy Quốc Philip