Tôma Thiện

Trung Tâm Hoan Thiện
225 Hutton Rd, Keysborough VIC 3173

Thành Lập: 1982

Giờ Thánh Lễ: 12:30 pm

Giờ Sinh Hoạt: 10:30 am - 12:30 pm

Cha Tuyên Úy: Gioan Baotixita Đặng Nhật Trường CSsR

Ban Quản Trị:

  • Xứ Đoàn Trưởng: Giuse Nguyễn Vân Samuel
  • Xứ Đoàn Phó Nội Vụ: Maria Teresa Nguyễn Hoàng Kỳ Anh
  • Xứ Đoàn Phó Ngoại Vụ: Anton Nguyễn Nam
  • Thư Ký Xứ Đoàn: Têrêsa Nguyễn Nhi Jessica
  • Thủ Quỹ Xứ Đoàn: Maria Nguyễn Mary