St John's

St Ignatius Church
326 Church St, Richmond VIC 3121

Thành Lập: 2001

Giờ Thánh Lễ: 5:30 pm

Giờ Sinh Hoạt: 3:30 pm - 5:30 pm

Cha Tuyên Úy: Nguyễn Viết Huy SJ

Ban Quản Trị:

  • Xứ Đoàn Trưởng: Anne Phạm Vi Ly
  • Xứ Đoàn Phó Nội Vụ: Maria Nguyễn Như Quỳnh Sandy
  • Xứ Đoàn Phó Ngoại Vụ: Christopher Vũ Công Nguyên
  • Thư Ký Xứ Đoàn: Maria Đỗ Phạm Ngọc Hân Hannah
  • Thủ Quỹ Xứ Đoàn: Martinô Phạm Hoàng Thụy