Gioan Hoan

St Joseph's
46 Otter Street, Collingwood VIC 3066

Thành Lập: 1982

Giờ Thánh Lễ: 9:00 am

Giờ Sinh Hoạt: 10:00 am - 12:00 pm

Cha Tuyên Úy: Antôn Nguyễn Ngọc Dũng SDB

Ban Quản Trị:

  • Xứ Đoàn Trưởng: Antôn Trần Hoàng Anh Tú
  • Xứ Đoàn Phó Nội Vụ: Vincêntê Nguyễn Quốc An Andrew
  • Xứ Đoàn Phó Ngoại Vụ: Têrêsa Hàn Thục Trang
  • Thư Ký Xứ Đoàn: Têrêsa Nguyễn Hoàng Thanh Thảo
  • Thủ Quỹ Xứ Đoàn: Maria Nguyễn Kim Tiên