Bênađô Duệ

Holy Eucharist Parish
1A Oleander Dr, St Albans VIC 3021

Thành Lập: 2012

Giờ Thánh Lễ: 12:00pm

Giờ Sinh Hoạt: 10:30 am - 12:00 pm

Cha Tuyên Úy: Cha Phêrô Lý Trọng Danh CSsR

Ban Quản Trị:

  • Xứ Đoàn Trưởng: Lucia Từ Minh Nhi
  • Xứ Đoàn Phó Nội Vụ: Teresa Nguyễn Hoàng Trâm
  • Xứ Đoàn Phó Ngoại Vụ: Phêrô Hoàng Khanh Hà Văn Lượng
  • Thư Ký Xứ Đoàn: Teresa Vũ Ngọc Thiên Oanh
  • Thủ Quỹ Xứ Đoàn: Anna Lê Thị Thanh Nguyệt