Anê Thành

Holy Name Catholic Church
28 Robb St, Reservoir VIC 3073

Thành Lập: 2012

Giờ Thánh Lễ: 4:00 pm

Giờ Sinh Hoạt: 2:00 pm - 4:00 pm

Cha Tuyên Úy: Cha Giuse Bùi Đức Tiến

Ban Quản Trị:

  • Xứ Đoàn Trưởng: Giuse Nguyễn Xuân Toàn
  • Xứ Đoàn Phó Nội Vụ: Êlisabét Bùi Thanh Tiên
  • Xứ Đoàn Phó Ngoại Vụ: Martinô Nguyễn Xuân Gia
  • Thư Ký Xứ Đoàn: Maria Ngô Trần Thiên Kim
  • Thủ Quỹ Xứ Đoàn: Timôthê Nguyễn Thành Tim